Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
  • Luyện từ và câu trang 2
+ Luyện từ và câu
1. Giải ô chữ
Sau đây là ô chữ đã giải xong:
L
Ê
N
L
Ớ
p
D
I
Ễ
u
H
À
N
H
s
Á
c
H
G
I
Á
0
K
H
0
A
T
H
Ờ
I
K
H
0
Á
B
I
Ế
ư
c
H
A
M
Ẹ
R
A
c
H
ơ
I
H
Ọ
c
G
I
ỏ
I
L
Ư
Ờ
I
H
Ọ
c
G
I
Ả
N
G
B
À
I
T
H
Ô
N
G
M
I
N
H
c
Ô
G
I
Á
0
Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp :
- Cần chép và thêm dấu như sau :
Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ. 	
Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.
Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.