Chính tả: Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

  • Chính tả: Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 2
+ Chính tả
Nghe - viết : NHỚ LẠI Buổi ĐAU đi học (Trích)
Điền vào chỗ trông eo hay oeo “ĩ
nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với chăm chi' siêng năng Trái nghĩa với gần —> xa, xa xôi
Nước chảy mạnh và nhanh > chảy xiết
Chứa tiếng có vần ươn hay ương, có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với thuê > mướn
Trái nghĩa với phạt - > thưởng
Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên than, lửa - > nướng