Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em

  • Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em trang 1
  • Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em trang 2
+ Chính tả
Tập chép : MÙA THU CỦA EM (toàn bài)
Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :
Sóng vỗ oàm oạp.
Mèo ngoạm miếng thịt.
Đừng nhai nhổm nlioàm.
Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng 1 hoặc n, có nghĩa như sau :
Giữ chặt trong lòng bàn tay -> nắm
Rất nhiều —> lắm
Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh -> nếp
Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :
Loại nhạc cụ thổi -> kèn
Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu -> kẻng
Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn -> chén