Tập đọc: Bận

  • Tập đọc: Bận trang 1
+ Tập đọc
BẬN
+ Trả lời câu hỏi
Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ?
Trả lời : Xung quanh bé-mọi vật,_mọi người đều bận :
Trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa.
Cô bận cấy lúa, chú bận đánh giặc, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.
Bé bận những việc gì ?
Trả lời : Bé bận bú, bận chơi, bận tập khóc, cười, bận nhìn ánh sáng.
Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui ?
Trả lời : Mọi người, mọi vật bận mà vui vì mọi người, mọi vật đều làm những công việc có ích góp phần làm cuộc sống luôn được hoạt động, luôn được sinh sôi nảy nở và ngày thêm tươi đẹp.
Nội dung: Mọi người, mọi vật và em bé đêu bận rộn làm những công việc có ích cho cuộc sống, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời chung.