Chính tả: Nghe viết: Quê hương ruột thịt

  • Chính tả: Nghe viết: Quê hương ruột thịt trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT
- Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả :
Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính, Và, và tên tác giả Anh Đức.
Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.
Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay.
Vần oai : củ lihoai, loài người, khoan khoái
Vần oay : ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay