Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
+ Luyện từ và câu
Đọc đoạn thơ.
Tiếng mưa trong rừng cọ được -so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào của gió thổi.
Qua các hình ảnh so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ nghe rất lớn, rất vang động.
Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn sau :
Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng ...
- Các hình ảnh so sánh trong ba doạn thơ, văn trên :
Tiếng suối chảy rì rầm được so sánh với tiếng đàn cầm.
Tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa.
Tiếng chim kêu được so sánh với tiếng xóc những rổ tiền đồng.
Ngắt đoạn văn đã cho thành 5 câu :
Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.