Chính tả: Nghe - viết: Bài tập làm văn

  • Chính tả: Nghe - viết: Bài tập làm văn trang 1
+ Chính tả
Nghe - viết : BÀI TẬP LÀM VĂN
(kheo, khoeo)
(khoể, klioểo)
(nghêo, ngoéo)
Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?
khoeo chân người lẻo lihoểo ngoéo tay
a) Điền vào chỗ trông s hay X ?
Giàu đôi con mắt, đôi tay
Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.
b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?
Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giơ'!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những ước mơ ...