Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng ru

  • Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng ru trang 1
+ Chính tả
Nhớ - Viết : TIẾNG RU (khổ 1 và 2)
Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?
• Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau :
Làm chín vàng thức ăn trong dầu mõ' sôi -» rán (còn gọi là chiên)
Trái nghĩa với khó -» dễ
Thời điếm chuyển từ năm cũ sang năm mới —> giao thừa
Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau :
Sóng nước nổi lên rất mạnh -> cuồn cuộn
Nơi nuôi nhốt các con vật -> chuồng
Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt -> luống (còn gọi là liếp)