Tập đọc: Đơn xin vào Đội

  • Tập đọc: Đơn xin vào Đội trang 1
  • Tập đọc: Đơn xin vào Đội trang 2
Tập đọc
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
+ Trả lời câu hỏi
Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ?
Trả lời: Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.
Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kírh gửi :
Ban phụ trách Đội ...
Ban chỉ huy liên đội
Bạn Tường Vân viết dơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó.
Trả lời : Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.
Các câu : "ĐƠN XIN VÀO ĐỘI, Em làm đơn này xin được vào
Đội" đã nói lên điều đó.
Nêu nhận xét vể cách trình bày Qơn :
Phần đầu đơn ghi những gì ?
Phần đầu đơn gồm 6 dòng đều ghi rõ :
Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.
Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.
Tên đơn ở chính giữa.
Địa chỉ gửi đơn đến.
Phần cuối đơn ghi những gì ?
Phần cuối đơn gồm ba dòng cuối ghi rõ :
Người làm đơn - Chữ kí - Tên của người làm đơn
Nội dung: Nắm được cấu trúc của một lá đơn và cách viêt đơn.