Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh

  • Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh trang 1
+
1.
2.
3.
Chính tả
Tập chép : CẬU BÉ THÔNG MINH
Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.
Các chữ cần được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.
b) an hay ang ?
đàng hoàng
đàn ông
sáng loáng
Điền vào chỗ trông : a) 1 hay n ?
hạ lệnh
nộp bài
hôm nọ
Viêt vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
SỐ thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
a
a
2
ă
á
3
â
ớ
4
b
bê
5
c
xê
6
ch
xê hát
7
d
dê
8
đ
đê
9
e
e
10
A
ê