Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon

  • Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon trang 1
+ Chính tả
Nghe - viết : CÔ GIÁO TÍ HON (Trích)
- Tìm tên riêng trong bài chính tả :
• Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.
Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :
xét, sét xào, sào xinh, sinh
gắn, gắng nặn, nặng khăn, khăng
xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét
xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào
xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ
gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng
nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng
khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng