Chính tả: Nghe - viết: Ông ngoại

  • Chính tả: Nghe - viết: Ông ngoại trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Ông ngoại trang 2
O Chính tả
Nghe - viết: ÔNG NGOẠI (trích)
Tìm 3 tiếng có vần oay :
Đó là các tiếng : loay hoay, xoáy (nước), ngọ ngoậy
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :
Làm cho ai việc gì đó giúp đỡ
Trái nghĩa với hiền lành -> dữ
Trái nghĩa với vào -> ra
Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :
Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà -> sân
Dùng tay đưa một vật lên -> nâng
Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khộ -> cần cù