Tiết 3

  • Tiết 3 trang 1
  • Tiết 3 trang 2
TIẾT 3
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Đặt 3 câu theo mẫu Ai - là gì ?
Câu cần dặt :
Mẹ em là cô giáo của trường tiểu học của xã.
Ai là cô giáo của trường tiểu học của xã ?
Mẹ em là gì ?
Minh là học sinh giỏi nhất lớp em.
Ai là học sinh giỏi nhất lớp em ?
Minh là gì ?
Bố Nam là thợ xây.
Ai là thợ xây ?
Bô' Nam là gì ?
Em hãy hoàn thành dơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường theo mẫu sau :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 5-11-20...
ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi phường 9 thành phố Mỹ Tho.
Em tên là : Đỗ Quốc Hùng
Ngày sinh : 12-4-20... Nam (nữ) : nam
Địa chỉ : Số nhà 34 đường Lộ Ma, phường 9, thành phố Mỹ Tho. Học sinh : Lớp 3E Trường Tiểu học Phường 9, thành phố Mỹ Tho. Em làm đơn này đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia
sinh hoạt Câu lạc bộ thiếu nhi phường.
Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn Đỗ Quốc Hùng