Tiết 7

  • Tiết 7 trang 1
TIẾT 7
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Giải ô chữ (tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ t)
a) Sau đây là ô chữ đã được giải :
T
R
Ẻ
E
M
1
p R Ẳ 1
u Ờ I
T
H
u
Ỷ
T
H
ử
T R L
ĩ N c
1 N H Ị
T Ư
ơ
N
G
L
A
I
TƯƠI
T C
) T
T
R
Ể
T
H
ơ
T Ô M j
L u
b) Từ mới xuất hiện trong ô chữ: Trung thu. 52 - HTTV3. tập 1