Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
  • Luyện từ và câu trang 2
Luyện từ và câu
Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :
Tay em đánh răng Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai
Các từ chĩ sự vật ở đây là : tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.
Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:
Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành.
Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.
Cánh diều như dấu "á"
Ai vừa tung lên trời.
ơ, cái dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghê Như vành tai nhỏ Hỏi rồi lắng nghe
- Những sự vật được so sánh với nhau :
Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.
Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Cánh diều được so sánh với dấu "á".
Dấu hỏi được so sánh như vành tai nhỏ.
Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao? Tuỳ các em chọn hình ảnh mình thích nhất.
Ví dụ : Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai
nhỏ vì đó là nhận xét đúng. Cái dấu hỏi cũng tròn và cong như một vành tai người.