Tập đọc: Luôn nghĩ về miền Nam

  • Tập đọc: Luôn nghĩ về miền Nam trang 1
Tập đọc
LUÔN NGHĨ ĐẾN MIEN NAM g Trả lời câu hỏi
Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác diều gì ?
Trả lời : Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác :	Chúng cháu đánh
giặc Mĩ đôn một trăm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác... trãm tuổi."
Câu nói ấy thể hiện tình cảm của dồng bào miền Nam với Bác như thế nào ?
Trả lời : Câu nói ấy thể hiện rõ tình cảm vô cùng kính yêu của đồng bào miền Nam đối với Bác ĨIỒ. Dồng bào miền Nam mong Bác sống thật lâu để sau ngày đất nước thông nhất, sẽ được đón Bác vô thăm. Đồng bào miền Nam luôn mong dược gặp Bác.
Tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào ?
Trả lời : Bác rất yêu thương đồng bào miền Nam, luôn quan tâm tới tình hình của miền Nam chiên đấu. Có lần Bác đã nói "Miền Nam trong trái tim tôi". Lúc -sắp mất, Bác vẫn còn nghĩ đến miền Nam, mong miền Nam thắng giặc.
Nội dung: Tinh cảm bao la của Bác IIỒ dành cho đồng bào miền Nam cũng như tình cảm sâu nặng của đồng bào miền Nam dành cho Bác