Chính tả: Nghe - viết: Vàm Cỏ Đông

  • Chính tả: Nghe - viết: Vàm Cỏ Đông trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết : VÀM CỎ ĐÔNG
Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?
Trả lời : Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.
Điền vào chỗ trống it hay uyt “ì
huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau
Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau :
- rá : rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá,...
giá : giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ, ...
rụng : rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, ...
dụng : sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, ...
- vẽ : vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,...
vẻ : vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, ...
nghĩ : nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, ...
nghỉ : nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc ...