Tiết 5

  • Tiết 5 trang 1
TIẾT 5
On luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20...
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5 Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B
Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20... - 20... cho em để em có thể tiêp tục mượn sách đọc.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
Nguyễn Bích Thủy