Tập đọc: Anh Đom Đóm

  • Tập đọc: Anh Đom Đóm trang 1
  • Tập đọc: Anh Đom Đóm trang 2
+ Tập đọc
ANH ĐOM ĐÓM
+ Trả lời câu hỏi
Anh Đóm lên đèn đi đâu ?
Trả lời : Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.
Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ?
Trả lời : Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.
Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ ?
Trả lời : Sau đây là hình ảnh đẹp của anh Đóm :
Vung ngọn dèn lồng Anh Dóm quay vòng Như sao bừng nở
Nội dung: Dom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất dẹp và sinh động.