Chính tả: Nghe - viết: Về quê ngoại

  • Chính tả: Nghe - viết: Về quê ngoại trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Về quê ngoại trang 2
+ Chính tả
Nghe - Viết : VE QUÊ NGOẠI (10 dòng thơ đầu)
a) Điền vào chỗ trôìig ch ìiay tr ?
Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? Giải câu đố :
-	Cái gì mà lưỡi bằng gang
Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng
Giúp nhà có gạo dể ăn Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương
• Giải đáp : Đó là cái cày.
Thuở bé em có hai sừng Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi dã già Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng
• Giải đáp : Đó là vầng trăng ( đầu tháng trăng khuyết, hai đầu tựa như hai sừng, giữa tháng trăng vừa tròn vừa sáng, cuối tháng trăng khuyết lại như có hai sừng).