Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

  • Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên trang 2
+ Chính tả
Nghe - Viết : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích)
Điền ưi hay ươi ?
khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm
mát rượi, gửi thư, tưới cây
Tìm các tiếng có thể ghép với :
- xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xãu bánh, ...
sâu : sâu sắc, nông sầu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...
xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...
sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...
- bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...
bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...
nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...
nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...