Chính tả: Nghe - viết: Hũ bạc của người cha

  • Chính tả: Nghe - viết: Hũ bạc của người cha trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích)
Đ'ền ui hay uôi - mũi dao, con muỗi - hạt mụối, múi bưởi
- núi lửa, nuôi nấng - tuổi trẻ, tủi thân
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :
Còn lại một chút do quên -> sót
Món ăn bằng gạo nếp đồ chín -> xôi
Trái nghĩa với tối -> sáng
Chứa tiếng có vần ấc hay ất, có nghĩa như sau :
Chất lỏng, ngọt màu vàng óng do ong làm ra -> mật ong
Vị trí trên hết trong xếp hạng -> nhất
Một loại quả chín, ruột đỏ, dùng thổi xôi -> gấc