Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
+ Luyện từ và câu
Tìm các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau :
Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu
Trả lời : Các từ chỉ những đặc điểm của tre là xanh, của lúa là xanh, của sông máng là xanh mát, của trời mây là bát ngát, của mùa thu là xanh ngắt.
Trong các đoạn sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?
Tiếng suối trong như tiếng hát xa ...
Ớ đây tiếng suối và tiếng hát được so sánh với nhau về đặc điểm “trong”.
... Ông hiền như hạt gạo
Bà hiền như suối trong
Ông và hạt gạo được so sánh về đặc điểm “hiền”.
Bà và suối trong được so sánh về đặc điểm “hiền”.
Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong
Nước Cam Xã Đoài và mật ong được so sánh với nhau về đặc điểm “giọt vàng”.
Tìm bộ phận các câu :
Trả lời câu hỏi "Ai (con gì, cái gì) ?"
Trả lời câu hỏi "Thế nào ?"
Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.
Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.
Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.
Ai (con gì, cái gì) ?
Thế nào ?
Anh Kim Đồng
nhanh trí và dũng cảm
Những hạt sương sớm
long lanh như những bóng đèn pha lê
Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ
đông nghịt người