Tập đọc: Hũ bạc của người cha

  • Tập đọc: Hũ bạc của người cha trang 1
+ Tập đọc
HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
+ Ira lời câu hỏi
Ông lão muôúi con trai mình trở thành người như thế nào?
Trả lời : Ông lão muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác.
Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?
Trả lời : Ông lão vứt tiền xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu những đồng tiền đó không phải do anh ta khó nhọc làm ra thì anh ta chảng tiếc.
Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ?
Trả lời : Lần thứ hai rời nhà ra đi kiếm sống, anh ta đã thực sự lao động vất vả : anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn dành lại một bát để bán lấy tiền. Sau ba tháng như vậy, khi đã có một ít tiền, anh mới trở về nhà.
Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con làm gì ? Vì sao ?
Trả lời : Khi ông lão vứt tiền vào bếp, ngưỡi con đã không sợ bỏng, cứ thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên anh ta rất quý chúng, rất tiếc nếu chúng bị lửa hủy hoại.
Tìm những câu nói ý nghĩa của truyện này.
Trả lời : Hai câu cuối nói lên ý nghĩa sâu sắc của truyện này :
- Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.
Nội dung: Bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải