Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc

  • Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc trang 2
+ Chính tả
Nghe - Viết: NHỚ VIỆT BAC (trích)
Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.
Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.
Những chữ nào phải viết hoa ?
Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.
Điền vào chỗ trông au hay âu ?
hoa mẫu đơn, mưa mau hạt
lá trầu, đàn trâu
sáu điểm, quả sấu
Điền vào chỗ trông : a) 1 hay n ?
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
b) i hay iê ?
Chim có tổ, người có tông
Tiên học lễ, hậu học văn
Kiến tha lâu cũng đầy tổ