SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 100: Luyện tập

  • Bài 100: Luyện tập trang 1
Bài 100	LUYỆN TẬP
Tính nhẩm :
9000-7000 =	 ’ 5000- 1000 =	
3000 - 2000 =	 6000 - 5000 =	
8000 - 8000 =	 10000 - 2000 = 	
4600 -	400	=	 7200 - 3000	=	
8500 -	500	=	 5600 - 2000	=	
9900 -	300	=	 3800 - 3000	=	
6800 -	700	=	 7400 - 400	=	
Đặt tính rồi tính :
6480 - 4572	7555 - 6648	9600 - 588
Tìm X:
a) x +7500 = 8500	b) 8400-x = 400
Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg cá, buổi chiều bán được 1150kg cá. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu ki-lô-gam cá ?
Bài giải