SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

  • Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) trang 1
ÔN TẬP VÊ GIẢI TOÁN (tiếp theo)
1. Quãng đường AC dài 12 350m gồm hai đoạn đường, đoạn đường AB dài
băng -4 quãng đường AC (xem hình vẽ). Tính độ .dài đoạn đường AB và 5
đoạn đường BC.
Bài giải
12 350m	"	
A B	C 	
2. Người ta dự định chuyển 25 200 gói mì đến vùng lũ lụt bằng 8 xe tải chở đểu nhau. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu gói mì ?
Bài giải
Người ta đóng gói số	Bài giải
bút chì vào các hộp đều như nhau. Cứ 30 bút chì thì đóng vào 5 hộp.
Hỏi có 24 750 bút chì 	
thì đóng vào bao nhiêu 	
hộp như thế?	
Biểu thức 2 + 18 X 5 có giá trị là :
Biểu thức 16 :4 X 2 có giá trị là :
A. 100	B. 28
c. 92	D. 126
A. 2	B. 8
c.32	D.12
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :