SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 135: Diện tích của một hình

  • Bài 135: Diện tích của một hình trang 1
DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH
Điển các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm :
Diện tích hình tam giác ABD	
diện tích hình tứgiácABCD.
Diện tích hình tứ giác ABCD	
diện tích hình tam giác BCD.
Diện tích hình tứ giác ABCD 	
tổng diện tích hình tam giácABD và diện tích hình tam giác BCD.
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
z
z
z I \
z
z
i
/
z
•
I
/
/
I
I
ct
Diện tích hình cM bằng diện tích hình c/V".
Diện tích hình c/l/L bé hơn diện tích hình c/lf. c. Diện tích hình cM lớn hơn diện tích hình c¥.
Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.