SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 90: Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

  • Bài 90: Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 1
1. Viết (theo mẫu):
HÀNG
VIẾT SỐ
ĐỌC SỐ
Nghìn
Trăm
Chục
Đơn vị
2
0
0
0
2000
hai nghìn
3
6
0
0
3600
ba nghìn sáu trăm
8
7
0
0
2
0
1
0
2
5
0
9
2
0
0
5
2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):
Mẩu : Viết số : 5400 ; đọc số : năm nghìn bốn trăm.
Viết số : 9100 ; đọc số :	:....... 	
Viết số:	; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.
Viết số : 6034 ; đọc số :	
Viết số:	; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.
Viết số : 1001 ; đọc số :	
g) Viết số : 2030 ; đọc số : 	
4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
3000 ; 4000 ; 5000 ;	;	
4100 >4200; 4300;	;	
7010 ; 7020 ; 7030 ;	;