SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 106: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

  • Bài 106: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số trang 1
1. Tính :
NHÂN SÔ CÓ BÔN CHỮ SÔ
VÓI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
■
1023
X
3102
X
2 2018
X
4 2172
X
3
Đặt tính rồi tính :
1212 x4
2121 X 3
1712 x4
1081 X 7
Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch ?
Bài giải
Tính nhẩm :
20 X 4 =	
200 X 3 =	
2000 x 2 =	
30 X 4 =	
300 X 3 =	
3000 X 2 = 	
40 X 4 =	
400 X 3 =	
4000 X 2 =