SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 89: Luyện tập

  • Bài 89: Luyện tập trang 1
1. Viết (theo mẫu):
LUYỆN TẬP
■	SJ
Đọc số
Viết số
Ba nghìn năm trăm tám mươi sáu
3586
Năm nghìn bảy trăm bốn mươi ba
Một nghìn chín trăm năm mươi mốt
Tám nghìn hai trăm mười bảy
Một nghìn chín trăm tám mươi tư
Chín nghìn bốn trăm ba mươi lăm
Viết số
Đọc số
1952
một nghìn chín trăm năm mươi hai
6727
-
5555
9691
i
1911
8264
Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
4557 ; 4558 ; 4559 ;	;	;	
6130 ; 6131 ;	; 6133 ;	;	
9748 ; 9749 ;	;	; 9752 ;	
3295 ; 3296 ;	;	;	; 3300
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Số lớn nhất có ba chữ số là :	
Số bé nhất có bốn chữ số là : 	
Các số tròn nghìn từ 4000 đến 9000 là :