SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 141: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

  • Bài 141: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 trang 1
Bài 141PHÉP CỘNG CÁC số TRONG PHẠM VI 100 000
1. Đặt tính rồi tính : 36472 + 55418
78219 + 16758
85063 + 7892
47409 + 48566	81567 + 9278
9889 + 90111
2. Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được tất cả bao nhiêu cái áo ?
Bài giải
Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).
Tính diện tích hình vuông ABCD.
Tính chu vi hình chữ nhật ABMN.
Bài giải
A 3cm B
D
3cm
N