SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

  • Bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 1
b) 40000 X 2 : 4 =	
36000 : 6 X 3 =	
20000 x4 : 8 =	
60000:3:2 =	
8526 + 1954
67426 + 7358
9562 - 3836
99900 - 9789
6204 X 6
8026 X 4
a) 30000 + (20000 + 4000ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH
TRONG PHẬM VI 100 000 (tiếp theo)
0) =	
30000 + 20000 + 40000 =	
60000 - (30000 + 20000) =	
60000-30000-20000 =	
Đặt tính rồi tính :
3. Tìm*:
b) X X 3 = 9861
c) X : 4 = 250
1996+* = 2002
Mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế phải trả bao nhiêu tiền ?
Bài giải