SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 134: Luyện tập

  • Bài 134: Luyện tập trang 1
Bài 1 34	LUYỆN TẬP
1. Viết (theo mẫu): 
Viết sô'
Đọc số
32 047
ba mươi hai nghìn không trăm bốn mươi bảy
tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm
70 003
89 109
chín mươi bảy nghìn không trăm mười
Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
4396; 4397; .	 ; 4399 ;	; 4401.
34 568 ; 34 569 ;	;	 ; 34 572 ;	.....
99 995 ; 99 996 ;	; 99 998 ;	;	...
Tìm X:
b) X -2143 = 4465
a)x + 2143. = 4465
c) X : 2 = 2403
X X 3 = 6963
Một ô tô chạy quãng đường dài 100km hết 10/ xăng. Hỏi với cách chạy như thế, khi chạy hết 8/ xăng thì ô tô đó đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Bài giải