SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 156: Luyện tập chung

  • Bài 156: Luyện tập chung trang 1
Bài 156>	LUYỆN TẬP CHUNG
Tính giá trị của biểu thức : 
(10728 + 11605) X 2 =	:	
(45728 - 24811) X 4 =	
40435 - 32528 : 4	=	..	
82915- 15283 X 3 =	,	.	
Năm 2013 có 365 ngày.	Sà/ giải
Hỏi nắm đó gồm bao
nhiêu tuần lễ và mấy ngày?
Có 16 560 viên gạch xếp	Bài giải
đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu viên gạch ?
Một hình vuông có	Bài	giải
chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu
xăng-ti-mét vuông ?