SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 109: Luyện tập

  • Bài 109: Luyện tập trang 1
Bài 1 09
LUYỆN TẬP
1. Đặt tính rồi tính :
3418x2
2527 X 3
1419 X 5
1914 X 5
Có hai bể nước, mỗi bể có 2450/ nước. Người ta đã dùng hết 3500/ nước ở hai bể đó. Hỏi trong cả hai bể còn bao nhiêu lít nước ?
Bài giải
Tìm X:
b)x: 6 = 1507
a) X : 5 = 1308
Cho hình cA và ỖB, trong đó có một số ô vuông đã tô màu.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
- Hình cA có	ô vuông đã tô màu.
-Tô thêm	ô vuông để được một
hình vuông có 9 ô vuông đã tô màu.
- Hình ẩ> có .... ô vuông đã tô màu. -Tô thêm	ô vuông để được một hình
chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu.