SGK Vở bài tập Toán 3 - Tự kiểm tra

  • Tự kiểm tra trang 1
Tự KIỂM TRA
Phẩn 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, c, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Số liền sau của 4279 là :
A. 4278	B.4269	c.4280	D.4289
Trong các số 5864 ; 8654 ; 8564 ; 6845 ; số lớn nhất là :
A. 5864	B.8654	c.8564	D.6845
Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là :
A. Thứ tư	B. Thứ năm
Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :
A. 32cm	B. 64cm
c. 5dm	D. 100cm
c. Thứ sáu	D. Thứ bảy
M 30cm N
2dm
9m 5cm =	cm. số thích hợp điển vào chỗ chấm là
A. 14 Phẩn 2.
1. Đặt tính rồi tính
5947 + 3528
B. 95
8291 - 635
c. 950
2817 X 3
D. 905
9640 : 5
2. Có 5530/ nước chứa đều	Bài giải
trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước ?