SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 137: Diện tích hình chữ nhật

  • Bài 137: Diện tích hình chữ nhật trang 1
  • Bài 137: Diện tích hình chữ nhật trang 2
Bài 137
DIỆN TÍCH HỈNH CHỮ NHẬT
■ ■
1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :
Chiều dài
Chiều rộng
Diện tích hình chữ nhật
Chu vi hình chữ nhật
15cm
9cm
15 X 9 = 135 (cm2)
(15 + 9) X 2 = 48 (cm)
12cm
Gcm
20cm
8cm
25cm
7cm
Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó.
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm.
Bài giải 2dm =	cm
Tính diện tích các hình chữ nhật: AMND, MBCN và ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ.
Bài giải
A 2cm M 3cm B
4cm