SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 168: Luyện tập chung

  • Bài 168: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 168: Luyện tập chung trang 2
Bài 168	LUYỆN TẬP CHUNG
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Số liền trước của 5480 là :
A. 6480
B.5481
c. 5479
D. 5470
b) Số liền sau của 10 000 là :
A.9999
B. 10 001
c. 11 000
D. 9000
c) Số lớn nhất trong các số 63 527 ;
; 63 257 ; 63 725 ; 63 752 là :
A. 63 527
B. 63 257
c. 63 725
D. 63 752
Đặt tính rồi tính :
75318 + 7138
62970 - 5958
2405 X 9	6592 : 8
Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được số rau đó. Hỏi quầy hàng ' 3
còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau ?
Bài giải
4. Xem bảng dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm :
Tên
người mua
©
Số tiền phải trả
lỊ5 000 đồng/\
/5 ỡớỡ đồngj\
Ị20 000 đồng/\
Lan
2
1
1
55 000 đồng
Hùng
1
2
2
65 000 đồng
Liên
1
4
1
55 000 đồng
Lan mua	con gấu	quả bóng,	ô tô buýt.
Lan phải trả	.đồng.
Hùng mua	con gấu,	quả bóng,	ô tô buýt.
Hùng phải trả 	đồng.
Liên mua	con gấu,	quả bóng,	ô tô buýt.
Liên phải trả	đồng.
Lan, Hùng, Liên mua tất cả	con gấu,	quả bóng,	ô tô buýt và
phải trả tổng số tiền là	đồng.
Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng hoặc ô tô
buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là	đồng (để mua	),
số tiền phải trả ít nhất là	đồng (để mua	).