SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 101: Luyện tập chung

  • Bài 101: Luyện tập chung trang 1
Bài 101	LUYỆN TẬP CHUNG
Tính nhẩm : 
3500 + 200 =	
3700-200 = .	
6000 + 2000 =	
8000 - 6000 =	
8000 - 2000 =	
7100 + 800	=
7900 - 800	=
7000 + 3000 = 10000-7000 = 10000-3000 =
2. Đặt tính rồi tính : 4756 + 2834
6927 + 835
; 4400 + 300	=	
; 4700-300	=	
; 2000 + 8000 =	
; 10000-2000-..	
; 10000-8000 =	
5555 + 445
7571 - 2664
9090 - 8989
1018-375
Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ?
Tìm X:
Bài giải
a) X + 285 = 2094
b)x-45 = 5605
c) 6000 -x = 2000