SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 140: Luyện tập

  • Bài 140: Luyện tập trang 1
Bài 140	LUYỆN TẬP
Tính diện tích hình vuông có cạnh l à :
a) 8cm.	b) 6cm.
Bài giải
a)	 b)	
Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch men là hình vuông cạnh 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
Bài giải
Cho hình chữ nhật MNPQ và hình vuông CDEG có kích thước ghi trên hình vẽ.
Tính chu vi mỗi hình.
Tính diện tích mỗi hình.
Hai hình đó có diện tích hơn kém nhau bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?