SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 123: Luyện tập

  • Bài 123: Luyện tập trang 1
  • Bài 123: Luyện tập trang 2
Bài 123	LUYỆN TẬP
Đánh dấu X vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất:
5000 đồng 2000 đồng
1000 đồng 500 đồng
100 đồng
100 đổng
5000 đồng
1000 đồng 200 đổng
□
r
1000 done
1000 đồng
2000 đổng
200 đồng
500 đồng
r
2000 đồng
2000 đồng
1000 đồng
500 đổng
500 đồng
□
Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải :
500 đồng
200 đồng
100 đồng
2000 đồng 2000 đồng 1000 đồng 1000 đồng
500 đồng
100 đồng
100 đồng
1000 đồng
2000 đồng
2000 đồng
5000 đồng
(6100 đồng)
(4500 đồng)
1000 đổng
2000 đồng
5000 đồng
5000 đồng
500 đồng
500 đồng
200 đồng
(3200 đồng)
3. Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm :
Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một	
Cúc có 2000 đổng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một	
An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là :	
	và	, hoặc	và	
Mẹ mua rau hết 6000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc loại 5000 đồng và một tờ loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?
Bài giải