SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 125: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

  • Bài 125: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) trang 1
LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ số LIỆU (tiếp theo)
1. Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học :
Khối lớp
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Số học sinh
140
200
190
240
160
Hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :
Khối lớp Một có	học sinh ; khối lớp	có 160 học sinh.
Khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Bốn là ..... học sinh.
2. Dưới đây là bảng thống kê số gạo nếp và gạo tẻ của một cửa hàng bán được trong ba ngày :
Ngày
Gạo
Thứ nhất
Thứ hai
Thứba
Tẻ
3800kg
2500kg
4800kg
Nếp
1200kg
1800kg
1500kg
Dựa vào bảng trên, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Ngày thứ nhất bán được	 kg gạo tẻ và ......... kg gạo nếp.
Ngày thứ hai bán được tất cả	 kg gạo tẻ và gạo nếp.
Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai	kg gạo tẻ và ít hơn
ngày thứ hai	... kg gạo nếp.
Số điểm 10 của lớp 3Ađạt được trong bốn tháng như sau :
Tháng 9 : 185 điểm	Tháng 10 : 203 điểm
Tháng 11 : 190 điểm	Tháng 12 : 170 điểm
Hãy viết số thích hợp vào ô trống :
Tháng
9
11
Số điểm 10
203
170