SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 147: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

  • Bài 147: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 1
I.Tính :
10213
X
3
21018
X
4
12031
X
7
23051
15112
X
X
2
5
12130
X
6
2
NHÂN SÔ CÓ NĂM CHỮ số
VÓI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
?
3. Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau chuyển được số vở gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển bao nhiêu quyển vở lên miền núi ?
Thừa số
10 506
13 120
12 006
10 203
Thừa số
6
7
8
9
Tích
Bài giải