SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 103: Luyện tập

  • Bài 103: Luyện tập trang 1
  • Bài 103: Luyện tập trang 2
LỊCH NĂM 2015
Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3
Thứ hai
5
12
19
26
Thứ hai
2
9
16
23
Thứ hai
2
9
16
23
30
Thứ ba
6
13
20
27
Thứ ba
3
10
17
24
Thứ ba
3
10
17
24
31
Thứ tư
7
14
21
28
Thứ tư
4
11
18
25
Thứ tư
4
11
18
25
Thứ năm
1
8
15
'22
29
Thứ năm
5
12
19
26
Thứ năm
5
12
19
26
Thứ sáu
2
9
16
23
30
Thứ sáu
• 6
13
20
27
Thứ sáu
6
13
20
27
Thứ bảy
3
10
17
24
31
Thứ bảy
7
14
21
28
Thứ bảy
7
14
21
28
Chủ nhật
4
11
18
25
Chủ nhật 1
8
15
22
Chủ nhật 1
8
15
22
29
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Thứ hai
6
13
20
27
Thứ ba
7
14
21
28
Thứ tư
1
8
15
22
29
Thứ năm
2
9
16
23
30
Thứ sáu
3
10
17
24
Thứ bảy
4
11
18
25
Chủ nhật
5
12
19
26
Thứ hai
4
11
18
25
Thứ ba
5
12
19
26
Thứ tư
6
13
20
27
Thứ nấm
7
.14
21
28
Thứ sáu 1
8
15
22
29
Thứ bảy 2
9
16
23
30
Chủ nhật 3
10
17
24
31
Thư hai
1
8
15
22
Thứ ba
2
9
16
23
Thứ tư
3
10
17
24
Thứ năm
4
11
18
25
Thứ sáu
5
12
19
26
Thứ bảy
6
13
'20
27
Chủ nhật
7
14
21
28
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Thứ hai
6
13
20
27
Thứ ba
7
14
21
28
Thứ tư
1
8
15
22
29
Thứ năm
2
9
16
23
30
Thứ sáu
3
10
17
24
31
Thứ bảy
4
11
18
25
Chủ nhật
5
12
19
26
Tháng 10
Thứ hai
5
12
19
26
Thứ ba
6
13
20
27
Thứ tư
7
14
21
28
Thứ năm
1
8
15
22
29
Thứ sáu
2
9
16
23
30
Thứ bảy
3
10
17
24
31
Chủ nhật
4
11
18
25
Thứ hai
7
14
21
28
Thử ba
1
8
15
22
29
Thứ tư
2
9
16
23
30
Thứ nấm
3
10
17
24
Thứ sáu
4
11
18
25
Thứ bảy
5
12
19
26
Chủ nhật
6
13
20
27
Tháng 12
Thứ hai
7
14
21
28
Thứ ba
1
8
15
22
29
Thứ tư
2
9
16
23
30
Thứ năm
3
10
17
24
31
Thứ sáu
4
11
18
25
Thứ bây
5
12
19-
26
Chủ nhật
6
13
20
27
Xem tờ lịch trên rổi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
- Ngày 1 tháng 6 là thứ	
Ngày 2 tháng 9 là thứ	
Ngày 19 tháng 8 là thứ	
Ngày 30 tháng 4 là thứ	
Ngày 22 tháng 12 là thứ	
Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ	
Sinh nhật em là ngày	tháng	Hôm đó là	
b) - Thứ hai đẩu tiên của tháng 7 là ngày	
Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày	tháng ..
Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày	tháng
- Tháng 10 có	ngày thứ
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Tháng 2 có 30 ngày o Tháng 5 có 31 ngày o Tháng 7 có 31 ngày (2)
là các ngày	
Tháng 12 có 31 ngày Q)
Tháng 8 có 30 ngày o Tháng 9 có 30 ngày 2Z)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy. Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là :
Chủ nhật
Thứ hai c. Thứ ba
D. Thứ tư