SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 150: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

  • Bài 150: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 1
Bài 1 50
CHIA SÔ CÓ NĂM CHỮ SÔ CHO SÔ
CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
Tính :
15607
5
27068
6
14789
7
Người ta đã chuẩn bị 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi mỗi trường được nhận nhiều nhất bao nhiêu quyển vở và còn thừa mấy quyển ?
3.
Bài giải
Số
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư
12 729
6
21 798
7
49 687
8
30 672
9