SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

  • Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 1
  • Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 2
ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH
TRONG PHẶM VI 100 000 (tiếp theo)
Bài 161 
Tính nhẩm :
a) 2000 + 4000 X 2 =	
(2000 + 4000) X 2 =	
Đặt tính rồi tính :
897 + 7103
b) 18000-4000 : 2 =	
(18000-4000) : 2 =	
5000 - 75
5142 X 8
3805 X 6
13889 : 7
65080 : 8
8942 + 5457 + 105
9090 + 505 + 807
Bài giải
Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có
số học sinh cầm hoa
*	'7
vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ ?
7 - VBTT3/2- B
o o O O o o o O o Of õ O o õ o'
O o
o o,
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên :
Hỏi có bao nhiêu cái bánh ?
A. 13 cái bánh	B. 28 cái bánh
c. 22 cái bánh	D. 35 cái bánh