SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 126: Luyện tập

  • Bài 126: Luyện tập trang 1
Bài 1 26
LUYỆN TẬP
■ ■
Cho dãy số: 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108; 109 ; 110. Nhìn vào dãy trên, viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Số thứ nhất trong dãy là số	
Số thứ năm trong dãy là số	
Số thứ mười trong dãy là số	
Tổng các cặp số thứ nhất và mười một; thứ hai và mười; thứ ba và chín ;
thứ tư và tám ; thứ năm và bảy đều bằng	
Mỗi tổng hai số trên đều gấp 2 lần số thứ	của dãy.
Các bạn học sinh của Trường Tiểu học Hoà Bình tham gia Hội khoẻ Phù Đổng đã đạt các giải như sau :
Bơi : 2 giải nhất, 3 giải nhì
Đá cầu : 1 giải nhì, 2 giải ba
Cờ vua : 1 giải nhì.
Viềt số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :
Môn
Giải
Bơi
Đá cầu
Cờ vua
Nhất
2
0
0
Nhì
Ba
3. Viết số thích hợp vào ô trống, biết rằng mỗi lớp đều có 40 học sinh :
Lớp
3A
3B
3C
Số học sinh nam
17
22
Số học sinh nữ
19