SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 120: Luyện tập

  • Bài 120: Luyện tập trang 1
Bài 1 20	LUYỆN TẬP
Có 9345 viên gạch được	Bài giải
xếp đều vào 3 lò nung.
Hỏi mỗi lò có bao nhiêu
viên gạch ?	
Trong một nhà máy người	Bài giải
ta đóng các gói mì vào các
thùng, thùng nào cũng có
số gói mì như nhau. Biết 	
rằng trong 5 thùng có 1020 	
gói mì. Hỏi trong 8 thùng
có bao nhiêu gói mì ?
Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :
Tóm tắt	Bài toán
8 tấm vải : 800m	
5 tấm vải:... m ?	
Bài giải
Tính giá trị của biểu thức :
3620 : 4 X 3 =	 b) 2070 : 6 X 8 =