SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 121: Luyện tập

  • Bài 121: Luyện tập trang 1
Bài 121	LUYỆN TẬP
Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao n hiêu bút màu ? Bài giải
Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2400 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 5 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?
Bài giải
Sô
c) 56 chia 7 chia 2.
d) 56 chia 2 chia 7.
Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 9km.
Thời gian đi
1 giờ
2 giờ
4 giờ
3 giờ
	giờ
Quãng đường đi
9km
	km
	km
	km
45km
4. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức :
a) 45 chia 9 nhân 2.
b) 45 nhân 2 chia 9.